Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 
İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN

YASAL DAYANAK

15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (A) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.” denilmektedir.

Kanun maddesinde belirtilen ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine yönelik şartlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 23.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tarih itibariyle belirtilen şartları taşıyan ihracatçılara 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeye başlanmıştır.

 

KİMLER HUSUSİ DAMGALI PASAPORT ALMA HAKKINDAN FAYDALANABİLECEKTİR

1.   Kanun maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkum olmayanlar.

2.   23.03.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın” 4. Maddesinde belirtilen son üç takvim yılı itibariyle ihracat tutarı uyan firma sahipleri, ortakları veya çalışanları,

3.   İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilmektedir.

4.   Hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan firma ve tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarının eş ve çocukları yasal olarak bu haktan faydalanamamaktadır.

 

GEREKLİ BELGELER NELERDİR

 

1.   Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu,                  (Talep formunu Ekonomi Bakanlığının www.ekonomi.gov.tr internet adresinden temin edebilirsiniz.)                          

2.   Talep formu firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulur. Müracaat sahibi firma yetkilisi olduğu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenir.

3.   İhracatçı birliği, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceler. Talep formundaki tüm bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğuna ilişkin kontroller yapıldıktan sonra form, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır.

4.   Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulur. Talep formundaki tüm bilgiler tam ve eksizsiz olarak doldurtularak firmada pasaport alabilecek yetkili kişi sayısı açısından da gerekli kontroller yapıldıktan sonra form, bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanır.

 

5.   2 Adet Biyometrik fotoğraf,

6.   Pasaport Defter Bedelinin yatırıldığına dair dekont,

7.   Nüfus Cüzdanının Aslı,

8.   Daha önce herhangi bir pasaport almış ise bu pasaport ile birlikte, bulundukları İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1-   Talep formları ıslak imzalı olması gerekmektedir. e-imzalı belgeler kabul edilmemektedir.

2-   Talep formlarını imzalamaya yetkili kılınan Bölge Müdürü ve/veya /Bölge Müdür Yardımcılarının imza sirkülerini, her yıl 1 ocak tarihine kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir.

3-   Talep formunu imzalamaya yetkili bulunan kişilerin değişmesi halinde derhal bölgenin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.

4-   Talep formları düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün geçerlidir.

5-   Talep formundaki kimlik bilgileri Nüfus Cüzdanı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgilerine göre düzenlenmiş olup, talep formu bu bilgilere göre doldurulacaktır.

6-   Hususi damgalı pasaport hak sahipliğinin ortadan kalkması halinde, durum firma tarafından derhal bölge müdürlüğüne ve bölge müdürlüğü tarafından pasaportu veren İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.​

 
 
 • Ulusal Ulaşım Portalı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Sayfası
 • Göç İdaresi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Akademisi Başkanlığı
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı